Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.
 

KVKK

İşbu “Aydınlatma Metni”  ile www.directd2c.com (D2C) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofisimiz, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulama vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

KVKK uyarınca D2C  olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

1-  Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

2-  İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

3-  Mesafeli Satış Sözleşmesi  ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca imzalanan sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve yükümlülüklerimizi ifa emek

4- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

5- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

6- Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

7- Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

8- Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

9- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

10- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nda düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, mahkemeler ve  bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;

- Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel  Verilerin Güncelliği

 

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için müşterilerimizin  doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bize  kvkk@directd2c.com  e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

;
Menüyü Kapat